Sidebar

EXHIBITIONS

PROJECTS

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาฏลีลาอาเซียน:นาฏศิลป์อินโดนีเชีย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาฏลีลาอาเซียน:นาฏศิลป์อินโดนีเชีย More detail

THESIS

AWARDS

THTI Textile & Fashion Symposium 2014 THTI Textile & Fashion Symposium 2014 นายอดิศร ปิปวน  นายธนาอัศม์ นฤนาทเธียรสรณ์ และ น.ส... More detail

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน

• ศูนย์รังสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

• ศูนย์ลำปาง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ( สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190